Pågående arbete med HAIS värdegrund

Hela vårt samhälle är inne i en stor förändring som påverkar oss alla – gamla seder och bruk möter nya tankar och värderingar. Dessa förändringar påverkar också idrottsrörelsen och självklart även Huddinge AIS. För att Huddinge AIS ska stå sig stark i dessa förändringar och fortsätta att utvecklas som en av de mest tongivande idrotts-föreningarna i Huddinge Kommun påbörjade styrelsen under våren 2018 ett förberedande arbete med att se över värderingar, verksamhetsidé och vision. Föreningens gällande verksamhetsidé och vision utarbetades för omkring 10 år sedan och är i stort behov av översyn.

Styrelsen kom fram till och enades om att starta processen genom att utarbeta en gemensam värdegrund som påbörjades i samband med ett arbetsmöte i klubbhuset den 14 november. I arbetsmötet deltog ett antal personer representerande styrelsen, tränare, ledare och kansli. För att hålla en röd tråd under mötet deltog även en SISU representant med vana att jobba med värdegrunder inom idrottsföreningar. Arbetsmötet som resulterade i några gemensamma värdeord med tillhörande tolkningar inleddes med en genomgång av Johan von Gerber, rektor för Stockholm Idrottsgymnasium. Värdegrunden beskriver föreningens grundläggande värderingar som formar våra gemensamma normer och handlingar.

Resultatet från mötet den 14 november följs nu upp och detaljeras av en arbetsgrupp bestående av några styrelsemedlemmar, en SISU representant och Johan. Resultat av det fortlöpande arbetet kommer att presenteras på hemsidan eller i nyhetsbrev. Inför årsmötet 2019 kommer värdegrunden att kompletteras med en uppdaterad verksamhetsidé och vision som då kommer att presenteras för beslut. Värdegrunden, verksamhetsidén och visionen är viktiga beståndsdelar och kommer att följas upp löpande och vid behov revideras.

Styrelsen

Mats, Peter, Johan Ann-Sofie, Anssi, Tomas