Policy och rutinbeskrivning mot sexuella övergrepp

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp

Riksidrottsförbundet rekommenderar alla idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet att i sin verksamhet aktivt arbeta förebyggande för att säkerställa trygga idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar.

Huddinge AIS styrelse anser att detta är en bra åtgärd för att säkerställa våra barns och ungdomars trygghet i föreningens verksamhet. Föreningen har därför beslutat att begära av alla våra ledare, som har fyllt 18 år, att uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Alla tränare och lagledare i föreningen ska själva beställa ett registerutdrag för uppvisande(se nedan). Begäran om förnyat registerutdrag kommer att krävas vart vartannat år. Utdraget kommer kontinuerligt krävas av alla ledare som tillkommer i framtiden.

Utdraget som ni som ledare ska uppvisa hittar ni blankett för på här.

Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn

Utdraget är avsett för dig som ombetts lämna in ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. PM 442.14 (14-06-13).

Registerutdraget skall endast uppvisas för av föreningen utsedd person. Vi har utsett Klubbchef Per Synnerman till detta och han finns tillgänglig på Huddinge AIS kansli under ordinarie öppettider samt enligt överenskommelse. Vi kommer inte kopiera/spara eller på annat sätt dokumentera innehållet i någons registerutdrag utan endast notera att uppvisande skett.

Huddinge AIS styrelse

Mats Krigh
Ordförande

Rutin för kontroll av begränsat utdrag ur belastningsregistret avseende tränare och lagledare i Huddinge AIS

Syfte

Att säkerställa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar i Huddinge AIS idrottsverksamhet.

Ansvar

Huddinge AIS styrelse är ytterst ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs under trygga förhållanden. Styrelsen har utsett föreningens Klubbchef att säkerställa att samtliga tränare och ledare uppvisar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Omfattning

Samtliga tränare över 18 år som är verksamma i föreningen.

Rutinbeskrivning

Klubbchef sammanställer en förteckning över samtliga tränare och ledare som är verksamma i föreningen. Förteckningen ska innehålla namn, mailadress och ålder samt träningsgrupp.
Styrelsen utarbetar ett brev som ska skickas till berörda med information om detta krav samt information om var utdrag kan beställas. I brevet informeras också om var och när utdrag kan uppvisas.

Klubbchef kontrollerar i uppvisat utdrag att inga anmärkningar finns. Utdraget skall lämnas in med polisens kuvert obrutet. Efter genomförd kontroll markeras i förteckningen att kontroll har genomförts.

INGA ANDRA NOTERINGAR ELLER ANTECKNINGAR FÅR GÖRAS!
Uppvisat utdrag behålls av tränaren/lagledaren eller förstörs av klubbchefen.

Föreningens styrelseordförande kontaktas muntligt om utdrag innehåller anmärkningar eller om tränare/lagledare vägrar att uppvisa utdrag enligt ovan.

Nya tränare och lagledare som engageras till verksamheten ska uppvisa utdrag enligt ovan innan de påbörjar sitt engagemang.

Förnyat uppvisande av utdrag kommer att begäras vartannat år av samtliga aktiva tränare och lagledare. Sportchef och Kanslichef informerar styrelsen som uppdaterar brev och ev. annan information.

Huddinge AIS styrelse

Mats Krigh
Ordförande

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp -uppdaterad policy