Policy för deltagande vid SM

1. Syfte
Syftet med denna policy är att lägga en grund och ge inriktning för hur Huddinge AIS resonerar för urval och uttagning av aktiva till svenska mästerskap.

2. Resultatgränser
Huddinge AIS har en beskrivning av vilka resultat som krävs för alla olika tävlingsgrenar. Resultatgränserna fastställs årligen av klubbchefen. Dessa resultatgränser är vägledande och är en inriktning för vad som krävs för att delta i ett mästerskap. De är inte en skarp gräns för deltagande. Avsteg kan göras av klubbchefen inför slutlig uttagning. Klubbchefen ansvarar för all uttagning till mästerskap. Löpande uppföljning av aktiva och diskussion kring dessa nomineringar och normgränser genomförs inom ramen för ordinarie Tränarforum 15 år +.

3. Nominering till SM

3.1  Tidig nominering
Tränarna har ett ansvar att göra en tidig nominering av möjliga aktuella aktiva så att preliminära bokningar av hotell m.m. tidigt kan göras och budget planeras. Denna tidiga nominering ska göras inför ett budgetår senast den 1:a november och gälla nästkommande års samtliga mästerskap. För sommarens utomhusmästerskap kan denna tidiga nominering vara mer översiktlig. Nomineringen ska motiveras för varje aktiv. Man kan inte nomineras till Senior-SM före det året man fyller 17 år.

3.2  Slutlig nominering och uttagning
Inför mästerskapet anger klubbchefen vid vilken tidpunkt slutlig uttagning ska ske. Det är normalt senast två veckor före sista anmälningsdag. Uttagning kan ske tidigare.
Förutsättningar för uttagning är att den aktive;

  • Klarat resultatgränsen vid upprepade tillfällen.
  • Har en fortsatt hög träningsnivå och en fortsatt positiv utveckling (ett allt större krav ju äldre aktiv det gäller).
  • Inte är skadad eller genomgår ett rehabprogram.

Aktiv som ligger nära under gränsen och i övrigt uppfyller ovanstående krav kan bli uttagen. Det sker i en dialog med aktuell tränare. Det är inte aktuellt att delta eller bli uttagen bara för att det bedöms vara få deltagare i tävlingsgrenen. Den aktive ska prestera på hög nivå. Om budgeten och föreningens ekonomi medför begränsningar i deltagande så prioriteras alltid äldre före yngre deltagare. Klubbchef eller annan person utsedd av klubbchef tar alltid ut och anmäler till SM. Ingen egen anmälan får göras av tränare eller aktiva, detta gäller även efteranmälan på plats.

Resultatgränser SM utomhus

Resultatgränser SM inomhus