Policy för deltagande vid SM

1. Syfte
Syftet med denna policy är att lägga en grund och ge inriktning för hur Huddinge AIS resonerar för urval och uttagning av aktiva till svenska mästerskap.

2. Resultatgränser
2.1 En inriktning för vad som krävs
Huddinge AIS har så kallade resultatgränser, vilka anger inriktningen för de grenspecifika resultat som krävs för deltagande vid mästerskap. Resultatgränserna fastställs årligen av styrelsen.

2.2 Förutsättningar för uttagning
En förutsättning för uttagning är att den aktive har en hög träningsnivå och en positiv utveckling, vilket är ett allt större krav ju äldre aktiv det gäller. Den aktive ska heller inte vara skadad eller genomgå ett rehabiliteringsprogram. Den aktive ska alltid kunna prestera på hög nivå.

Resultatgränsen ska helst uppnåtts av den aktive vid upprepade tillfällen. Aktiv som ligger nära under gränsen och i övrigt uppfyller ovanstående krav kan ändå bli uttagen.

Om budgeten och föreningens ekonomi medför begränsningar i deltagande så prioriteras alltid äldre före yngre deltagare.

3. Nominering till SM

3.1 Tidig nominering
Tränarna har ett ansvar att göra en tidig nominering av möjliga aktuella aktiva så att preliminära bokningar av hotell med mera kan göras och budget planeras. Denna tidiga nominering ska göras inför ett budgetår senast i november och gälla nästkommande års samtliga mästerskap. Nomineringen ska motiveras.

För sommarens utomhusmästerskap kan denna tidiga nominering vara mer översiktlig. Man kan inte nomineras till Senior-SM före det året man fyller 17 år.

3.2 Slutlig nominering och uttagning
Löpande uppföljning av aktiva och diskussion kring nomineringar och resultatgränser genomförs inom ramen för ordinarie Tränarforum 15 år +. Det är också i detta forum slutlig nominering och uttagning ska ske, senast två veckor före sista anmälningsdag. Alla berörda tränare ska delta i den slutliga uttagningen och alla nominerade aktiva ska behandlas. Avsteg från resultatgränserna ska motiveras och beslut ska tas i konsensus.

Styrelsen kan besluta om eventuella avsteg och behov av förberedande dialoger eller tidigare uttagningar. Styrelsen utser också den person som leder detta forum och som sedan sköter den faktiska anmälan till mästerskapet. Ingen egen anmälan får göras av tränare eller aktiva. Detta gäller även efteranmälan på plats.

Resultatgränser SM utomhus

Resultatgränser SM inomhus