Stadgar

För Huddinge AIS Friidrott (HAIS) stiftad 1955-05-24

Beslutade på årsmötet den 7 oktober 2020

Idrottens mål och inriktning
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utövar för att få motion och rekreation, eller för att uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning:

Idrottsverksamheten ska inriktas på att utveckla individen positivt, i såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt avseende.
Verksamheten ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge utövarna tillfredsställelse, med hänsyn till vars och ens värderingar. Verksamheten ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrotten ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Hemort:

Föreningen har sin hemort i Huddinge.

Medlem

§1.
Enskild person upptas som medlem i föreningen efter ansökan. Styrelsen beslutar i frågan eller den personen eller sektionsstyrelse/kommitté som har delegation att handha uppgiften. Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen. Medlemsavgift som fastställs av årsmötet skall erläggas. Beslut som innebär vägrat medlemskap i föreningen skall fattas av styrelsen. Genom beslut av ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersmedlem/ hedersledamot.

§2.
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till föreningens kansli, och anses med omedelbar verkan lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift och/eller andra kostnader som klubben haft för medlemmen, ska dessa erläggas kontant enligt styrelsens beslut.

§3.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattats av styrelsen.
Skälen för uteslutningen skall delges medlemmen. Innan frågan avgörs skall medlem få tillfälle att yttra sig. Inom tre veckor skall sådant yttrande ha inkommit efter det att skälen för uteslutning delgivits vederbörande. Beslut om uteslutning kan överklagas av den berörde enligt reglerna i 13 kap RF:s stadgar.

§4.
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna och till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom föreningen.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5.
Medlem ska betala den årsavgift som bestämts av årsmötet. Hedersmedlem/ledamot är befriad från avgifter. Medlemskapet är personligt, men gäller vid erlagd familjeavgift också för de familjemedlemmar som angivits vid inbetalning och är skrivna på samma adress.

§6.
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Beslutanderätten kan delegeras. För tävling eller uppvisning utanför Sverige gäller att SFIF skall ge sitt samtycke alternativt ha godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§7.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska inom ramen för riksidrottsförbundets och Svenska friidrottsförbundets stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningens bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, samt att förbereda årsmötet.

§8.
Styrelsen består av ordföranden samt 5-8 övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen äger vidare rätt att till sig adjungera medlemmar permanent eller till enskilda sammanträden. Dessa har inte rätt att delta i besluten. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§9.
Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig, eller om styrelsen så bestämmer, av särskilt utsedda personer.

§10.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Kallelse utsändes av sekreteraren minst en vecka i förväg och styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och samtliga ledamöter kallats till sammanträdet. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§11.
Inom styrelsen skall arbetet organiseras i enlighet med den av styrelsen framtagna organisationsplanen som ingår i verksamhetsplanen. Styrelsen får tillsätta utskott, kommitté eller annan arbetsgrupp för visst ändamål.

§12.
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren.

Sekreteraren i styrelsen förbereder styrelsens sammanträden och för protokoll över styrelsens sammanträden, registrerar och förvarar skrivelser och tillser att fattade beslut verkställs. Om ordföranden inte annat bestämmer undertecknar sekreteraren utgående skrivelser och förvarar kopior av dessa samt upprättar årligen förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. Ovan nämnda arbetsuppgifter kan delegeras till föreningsanställd.

Kassören driver in fordringar och verkställer utbetalningar för föreningen samt ser till att verifikationer över dessa finns. Kassören svarar för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper, att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter. Kassören upprättar årligen balans- och resultaträkningar och utarbetar underlag för budget. Delar av kassörens arbetsuppgifter kan delegeras till föreningsanställd.

Föreningsanställd har arbetsuppgifter enligt särskild arbetsbeskrivning. Bl.a. ska tillses att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter och att föreningen söker de föreningsbidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få. Föreningsanställd för medlemsmatrikel och inventarieförteckning. Föreningsanställd har att bevaka att föreningens medlemmar, byggnader och övriga tillhörigheter har ett betryggande försäkringsskydd. I den mån det föreskrivs ska friidrottens egna eller rekommenderade försäkringar utnyttjas.

Verksamhets- och räkenskapsår m.m.

§13.
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1.1-31.12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revision
§14.
Styrelsen ska tillhandahålla föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, på revisorernas begäran. Vid revision av det senaste räkenskapsårets förvaltning ska handlingarna överlämnas senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

Möten
Ordinarie årsmöte
§15.
Med föreningen hålls årsmöte senast under april månad. Eventuella övriga möten hålls när så erfordras. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen på föreningens officiella hemsida samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna före årsmötet.

§16.
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.

§17.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§18.
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet, samt vid behov vara rösträknare.
6. Behandling av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag och motioner. a. Verksamhetsinriktning
b. Styrelsens förslag
c. Motioner
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, enligt principen att minst hälften väljs vid årsmötet medan resterande har ett år kvar av mandattiden.
13. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år.
14. Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
15. Övriga frågor

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§19.
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Rätt att avge förslag har medlem i föreningen.

Extra möte
§20.
Styrelsen kallar föreningens medlemmar till extra möte om sådant behövs. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för mötet översänds till medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungörs inom samma tid av på föreningens officiella hemsida samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt. Vid extra möte för endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§21.
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 och 17 §§.

Protokoll
§22.
Protokoll från föreningens möten skall vara tillgängligt för alla medlemmar inom en månad.

Beslut, omröstning
§23.
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådant begärs. Med undantag för de i 25 § första stycket nämnda fallen avgörs omröstning i alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i Riksidrottsförbundets stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Valberedningen
§24.
Valberedningen skall bestå av ordföranden och minst två ledamöter, valda av årsmötet. Antalet ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen skall i god tid före årsmötet fråga dem vars mandat går ut om de är villiga att kandidera den kommande mandatperioden.
Senast två veckor innan årsmötet skall valberedningens ordförande tillkännage sitt förslag på kandidater till styrelsen. Valberedningen skall också vara behjälplig i arbetet med att få fram kandidater till de kommittéer och utskott som finns angivna i verksamhetsplanen.

Valberedningen skall verka för att styrelsen får en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås och att olika åldersgrupper blir representerade. Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten i styrelsen. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet överlämnas till styrelsen.

Stadgefrågor m.m.
§25.
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen, varvid krävs att minst 2/3 av antalet röster biträder beslutet. Förslag om stadgeändring eller föreningens upplösning kan väckas av styrelsen, sektions/kommittéstyrelse eller medlem. Sådant förslag som väcks av medlem skall inlämnas till styrelsen senast den 15 februari.

§26.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, ska omedelbart delges Svenska Friidrottsförbundet.

§27.
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Friidrottsförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Styrelsens ordförande och sekreteraren ska tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.