Verksamhetsplan

2023/2024

Vår fortsatta utveckling

2022 var det första året efter coronapandemin som slog hårt mot all idrott och även mot oss. Under
pandemin kunde vi klara oss relativ väl tack vare stor kreativitet och starka ideella insatser. 2022
präglades mycket av återstart och mycket nybyggaranda i klubben efter de tuffa åren under pandemin.
Vår verksamhet har kunnat återstartas och all verksamhet från träningar, tävlingar, friidrottsskola med
mera kan bedrivas som vi vill att den ska kunna göra.
Under pandemin minskade antalet medlemmar men år 2022 har gett en rejäl skjuts i antalet
nystartade grupper och fler barn. Jätteroligt att se denna utveckling.
Vi har därför nu ett utmärkt läge att fortsätta att öka medlemsantalet även under 2023/2024. V har
som klubb de allra bästa förutsättningar med engagerade ledare, ”egna” anläggningar i kommunen
med både Källbrinks IP och Storängshallen, vilket det är få andra kommuner i länet som har. Att vi
under det senaste halvåret kunnat starta upp sju nya träningsgrupper för våra yngsta säger mycket om
att intresset för vår idrott är stort och att vi har en bra struktur för att kunna starta nya grupper. Så
visst har vi en mycket bra grund att bygga vidare på vilket vi avser att göra.
Vi ska fortsätta att arbeta strategiskt med dessa grundförutsättningar för att kunna växa som klubb. Vi
kommer under 2023 och 2024 ytterligare utveckla det koncept vi har arbetat med 2022 för att locka
fler att vilja friidrotta. Detta sker genom att vi bland annat ser till att ledarna får det stöd de behöver,
att vi fortsätter att aktivt startar nya grupper och jobbar för att fler ska fortsätta med friidrott i och
efter tonåren. Vi ska fortsätta att utveckla våra arrangemang, såväl våra stora som små
arenaarrangemang liksom vår uppskattade friidrottsskola.
Genom detta kommer vi att kunna öka antalet aktiva friidrottande medlemmar i vår klubb, öka
möjligheterna för våra atleter att nå allt bättre resultat och bibehålla en god ekonomi.

Övergripande Mål

Vid årsmötet för fyra år sedan beslutades att ha ett aktivt arbete för att öka medlemsantalet. Detta har
skett genom ett kontinuerligt rekryteringsarbete riktat mot de yngre åldersgrupperna men också mot
barn och ungdomar som av olika anledningar slutar med andra aktiviteter. Detta arbete började ge
frukt under senare delen av 2019. En rolig start på denna utveckling som tyvärr under 2020 och 2021
stannat av bland annat till följd av pandemin.
Men för 2022 har utveckling av medlemsantalet åter börjat öka. Att vi under året starta sju nya
grupper innebär en stor tillväxt för oss att bygga vidare på. För att lyckas ska vi fortsätta med att ge
våra föräldratränare den utbildning, den utrustning och det stöd som behövs för det ideella arbetet.
Under 2023-2024 har Huddinge AIS fastslagit följande övergripande mål:
I början av 2023 har vi närmare 500 aktiva medlemmar. Målet är att vi under år 2023 ska öka detta
med 50 så att vi i början av 2024 har 550 aktiva medlemmar.
HAIS ska också fortsätta arbetet med att trygga återväxten av unga aktiva från alla delar av
kommunen. Eftersom Huddinge kommunen har en hög inflyttning och vår verksamhetsidé bygger på
ett ökat antal unga aktiva från alla delar av kommunen, behöver vi intensifiera det arbetet.
HAIS ska skapa förutsättningar för att inom de närmaste åren förbättra våra idrottsliga resultat i
betydande omfattning. Genom ökad bredd är vår målsättning att säkerställa också fler aktiva juniorer,
seniorer och elitaktiva.
Årligen ska verksamheten utvärderas genom att följa upp om de uppställda målen uppfyllts och se
vilka förbättringar som kan göras till nästa säsong. Huruvida målen nåtts eller ej ska redovisas i
verksamhetsberättelsen årligen.
HAIS ska fortsätta det goda samarbetet med Huddinge kommun och HUGE när det gäller exempelvis
arrangemang, rekrytering av unga aktiva från alla områden i kommunen, friidrottsskolan,
friidrottsgymnasiet och den viktiga anläggningsfrågan. Under 2023 är målsättningen att fortsätta att
stärka vår närvaro i både Flemingsberg och Vårby i nära samverkan med kommunkoncernen. Detta ska
ske genom samverkan med Huddinge kommuns satsning H.A.N.G (Huddinge, Aktivitet, Nytänk,
Gemenskap) för att säkra och utveckla våra aktiviteter i Flemingsberg och Vårby Gård.
HAIS tränarorganisation är en av de viktigaste pusselbitarna för oss. Utan våra tränare så fungerar inte
klubben. Därför togs för ett några år sedan en handlingsplan fram för vad våra tränare kan förvänta sig
bland annat i form av olika steg i tränarutbildningen från de som börjar med våra allra yngsta till de
som tränar vår elit. Syftet är att utbilda nya duktiga tränare och att befintliga tränare – från barn- och
ungdomstränare till elittränare – så att de ska utvecklas i den takt de önskar och HAIS verksamhet
behöver.
HAIS ska också aktivt genomföra aktiviteter för att stärka klubbkänslan som till exempel genomförande
av egna tävlingar och deltagande i externa tävlingar där vi satsar på att stärka HAIS-andan både för oss
själva och göra stoltheten för vår klubb känd.
HAIS ska tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt i syfte att vår
verksamhet långsiktigt kan fullgöras enligt medlemmarnas förväntningar och att de mål som satts upp i
denna verksamhetsplan kan fullföljas. Ledningen och styrelsen ska också tillsammans se till att det
finns en välplanerad budget och tillse att verksamheten inte bedrivs med förlust.
HAIS ska verka för en mer jämställd tränarstab på seniorsidan.

 

Träning och tränare

Allmänt: HAIS erbjuder kvalitativ träning på alla nivåer: från barn till ungdom, elit och veteran. Vår ambition är
att få så många som möjligt att vilja fortsätta med friidrott så länge som möjligt, helst hela livet på sina
egna premisser. HAIS har samlat sin verksamhet i olika erbjudanden som riktas mot olika målgrupper.
HAIS ska därmed ha träningsgrupper för alla åldrar från 7 år via senior till veteran. Vid ingången av
2023 består HAIS av närmare 500 aktiva varav lejonparten tillhör någon barn- och ungdomsgrupp.
HAIS ska också ha en dokumenterad tränarorganisation. Det ska finnas en sammanställning över
samtliga träningsgrupper i HAIS, inkluderande aktiva och tränare. Alla aktiva ska vara hemmahörande i
en träningsgrupp med tillhörande tränare. Detta för att säkra föreningens ”själ” samt att alla aktiva
känner sig omhändertagna.
Samtliga huvudtränare till aktiva äldre än 10 år ska ha en dokumenterad utvecklingsplan för sin
tränarkarriär vilket innebär att det ska finnas en sammanställning av deras utbildningsstatus och
planerad vidareutbildning.
Det ska även finnas tydliga riktlinjer för hur träningsverksamheten ska bedrivas i HAIS och där ska både
HAIS och tränarnas förväntningar på varandra framgå.
Det är viktigt att få föreningens tränare och träningsgrupper att samverka i ett tidigt stadie för öka
HAIS samhörighet, trygga den idrottsliga utvecklingen samt förebygga risk för klubbar i klubben
mentalitet. Det kan exempelvis ske genom att delta på olika lagtävlingar tillsammans och att
genomföra idrottskonferenser för tränare och lagledare för att tillsammans diskutera träningar,
upplägg, information, tävlingar m.m.

Våra åldersgrupper 7-9 år: Friidrottsträning i åldersgrupperna 7-9 år (lekstadiet) är inriktad på att vara lekfull och
friidrottsinspirerad. Den innehåller ett brett spektrum av idrott, lek och spel. HAIS bedriver ingen
tävlingsinriktad verksamhet i lekstadiet, och har därför tävlingar för de yngsta enbart på våra egna
arrangemang. Intag till dessa barngrupper sker kontinuerligt under året och med uppstart av nya
grupper i augusti respektive januari varje år.
Tränarna i de nystartade grupperna är engagerade föräldrar, ibland med egen friidrottsbakgrund och
ibland utan sådan. Det är väsentligt att de som tränare för barnen får en bra start. Därför ska minst två
tränare per grupp, när gruppen är nystartad, erbjudas en tränarutbildning för att på bästa sätt kunna
leda barnen i sin träning.

Våra åldersgrupper 10-14 år: Friidrottsträning i åldersgrupperna 10-12 år (grundstadiet) är inriktad på att man ska få prova på de
flesta grenarna och lära sig att vi tränar för att de som vill ska kunna tävla. Tävlandet ökar och vi tävlar
även på andra föreningars arrangemang.
Fortsatt träning i åldersgrupperna 12-14 år (uppbyggnadsstadiet) är inriktad på uppbyggnad, med en
större andel fysisk träning för att bygga upp kroppen för den mer tuffa träningen som ungdom och
junior. Tävlandet ökar än mer, för de som vill tävla, och vi åker även på tävlingsresor. Det ska finnas en
plan för en smidig övergång från ungdom till junior. Den grengruppsinriktning som påbörjats för våra
13–14-åringar under 2022 ska fortsätta och vi ska under 2023 förbereda oss för de 12-åringar som
nästa år också önskar ingå i en grengrupp.
För de här åldersgrupperna består varje träningsgrupp av ett ledarteam. Det är normalt engagerade
föräldrar. Ledarteamen kan bestå av 1 – 2 huvudtränare samt 2 – 3 hjälptränare.

Våra åldersgrupper 15 år och äldre: När ungdomarna lämnar uppbyggnadsstadiet ges de som 15-åringar en möjlighet att välja en mer
grenspecifik inriktning. Träningsmängden ökar och tävlingsplaneringen blir viktigare. För de som önskar
att fortsätta med en bred friidrottsutbildning erbjuds också fortsättningsvis en mer allmän träning som
ger goda förutsättningar att fortsätta med friidrott utifrån sin egen ambitionsnivå, när det gäller såväl
träning och tävling.
I takt med att träningen blir mer grenspecifik är det grenutbildade tränare som successivt tar över
ansvaret för träningen och tävlandet. Dessa tränare är normalt också engagerade föräldrar som följer
sina barn i föreningen. Det kan också vara tränare som av eget intresse fortsatt och vidareutbildats sig
och fortsatt som tränare i HAIS även efter att deras egna barn inte längre är kvar i föreningen.

 

Idrottsliga mål

Vi ska under året rikta ett fokus på våra idrottsliga mål. Vi ska lägga resurser på vår idrottsliga
organisation (tränare, aktiva med mera) och vi ska under året satsa på att nå våra idrottsliga
målsättningar.

Den yngre barn- och ungdomsverksamheten:  I syfte att avdramatisera tävlingsformen är målet att minst 50 procent av de aktiva i åldersgrupperna 7-9 år ska ges möjlighet att tävla minst 3 ggr årligen, att minst 50 procent av de aktiva i åldersgrupperna
10-12 år ska ges möjlighet att tävla minst 4 ggr årligen, och att minst 50 procent av de aktiva i
åldersgrupperna 13-14 år ska ges möjlighet att tävla minst 5 ggr årligen.
Vi ska fortsätta med och vidareutveckla de alternativa tävlingsformer som vi genomfört med framgång
på t.ex. Första och Sista Chansen.
Idrottsliga resultat, ungdomar: Av de HAIS ungdomar som deltar i ungdoms-SM ska minst 50 procent placeringsmässigt överträffa sin
officiella ranking. Vi ska sträva efter att minst 25 % av de aktiva i denna åldersgrupp ska kvalificera sig
till Ungdoms-SM.
Idrottsliga resultat, juniorer: Av de HAIS juniorer som deltar i JSM-tävlingar ska minst 50 procent placeringsmässigt överträffa sin
officiella ranking. Vi ska sträva efter att minst 50 % av de aktiva i denna åldersgrupp ska kvalificera sig
till Junior-SM.
Idrottsliga resultat, seniorer: HAIS ska under 2023 ligga på topp 20 på SFIF:s ranking efter SM poäng och lägga grunden för en
betydligt bättre placering under de närmaste åren.
HAIS ska under 2023 hålla sig kvar i lag-SM för herrarna. Damerna ska från division 1 åter ta sig upp till
Lag-SM. HAIS ska vidare delta i stafett-SM.
Övrigt: HAIS ska, i enlighet med HAIS röda tråd för lagtävlingar, vara representerade i lagtävlingar för barnoch ungdomar såsom Triangelkampen för barn i 9-11 årsgrupperna, Stockholmskampen för 12-13
årsgrupperna, Kraftmätningen för 14-15 årsgrupperna och Lag-USM för 16-17 åringar. Den röda tråden
inbegriper också lagtävlingar för äldre såsom stafett och lagtävlingar.
Styrelsens beslutar och klubbchef delger aktiva och tränare resultatgränser till mästerskap, både
individuellt och lag, samt beslutar om deltagande ca 2 veckor innan mästerskapet. Klubbchef
säkerställer att samtliga tränare med ungdomar från 14 år och uppåt blir informerade om doping och
om föreningens antidopingplan samt att det är tränarnas ansvar att informera sina aktiva.

 

Arrangemang

HAIS har en mångårig tradition med att genomföra många och mycket uppskattade egna arrangemang.
Hit hör årligen återkommande arrangemang som Scandic Indoors, Kvantumloppet, Huddingespelet,
Första chansen och Sista chansen.
I ett längre tidsperspektiv är fortfarande vårt mål att HAIS ska genomföra ett stort mästerskap per år
(SM och uppåt, inomhus eller utomhus) samt att vidareutveckla och modernisera de egna
tävlingarna/arrangemangen.
Styrelsen har det strategiska ansvaret för våra arrangemang. Det är viktigt att bevara och förbättra
HAIS position som en av de ledande arrangörsklubbarna i Sverige. HAIS har därför en
arrangörskommitté som verkar över hela året och som har ett genomförandeansvar för HAIS
arrangemang. De kommer också med förslag på nya arrangemang, koncept eller aktiviteter i god tid för
att söka tävlingssanktion.
I HAIS är det viktigt med ett medlemsengagemang varför alla aktiva medlemmar eller föräldrar i
föreningen ska ställa upp som funktionär på HAIS arrangemang tre gånger per år.

 

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation och sociala medier: Styrelsen har det strategiska ansvaret för HAIS kommunikation och marknadsföring. HAIS styrelse har inom sig delat upp ansvaret avseende bland annat för HAIS kommunikation med medlemmarna samt
HAIS sponsorverksamhet.
I all kommunikation på HAIS hemsida, i sociala medier och utskick till medlemmar och andra
intressenter ska vi ha i åtanke att det är HAIS som är avsändaren. Hemsidan och sociala medier är våra
huvudsakliga kommunikationskanaler till medlemmarna och allmänheten och den informationsplats
man i första hand vänder sig till för att skaffa information. Hemsidan ska därför hållas levande och har
nyligen uppdaterats så att det ska vara lätt att hitta aktuell och relevant information. Våra
samarbetspartners (sponsorer) och varumärken ska vara väl synliga och all information om dem vi
eventuellt publicerar där ska vara lättillgänglig.
Vi ska hålla klubbens Facebook- och Instagramflöden aktuella och uppdaterade genom att
kontinuerligt posta inspirerande och intressanta inlägg och bilder. Innehållet ska vara variationsrikt och
hålla en bra bredd. Vissa av inläggen publicerar vi även på hemsidan i form av artiklar på förstasidan.

Samarbetspartners: HAIS har idag ett flertal samarbetspartners av olika storlek. HAIS ska sträva efter att bibehålla och
utveckla samarbetet med våra befintliga samarbetspartners. Konkurrensen om samarbetspartners
bland aktiva elitidrottare och idrottsföreningar är hård. Det är därför viktigt att vi vårdar relationerna
och samarbetet med våra samarbetspartners. Att ”få ut lite mer” av en befintlig samarbetspartner
kräver vanligtvis en mindre arbetsinsats än att etablera nya kontakter och få nya avtal om samarbeten
till stånd. Vi ska därför vara kreativa och kontinuerligt diskutera nya förslag på samarbetsaktiviteter.