Verksamhetsplan

2021/2022

Den pågående Coronapandemin har slagit hårt mot all idrott och även mot oss. Vi har haft ett tufft år bakom oss. Vi har trots det klarat oss över förväntan tack vare stor kreativitet, starka ideella insatser och vårt kanslis arbete.

Det har tagits mängder av fantastiska initiativ under pandemin i vår klubb. Många duktiga och engagerade tränare, ledare, aktiva, föräldrar, personal och andra har med stor idékraft skapat mängder av småtävlingar, andra sätt att träna utomhus när det inte varit möjligt inne, hur arrangemang kan genomföras med social distansering. Metoder har hittats för att hålla avstånd och ändå både kunna träna och tävla om än i annan form än normalt. Vår friidrottsskola har slagit nya deltagarrekord. Allt detta är mitt denna kris en enorm styrka i vår förening, något vi ska ta med oss även när denna pandemi är överstånden. Tillsammans bygger vi Huddinge AIS och det fantastiska arbete som utförs dagligen i vår klubb ger väldigt bra förutsättningar för att vi ska kunna genomföra denna verksamhetsplan med framgång. Årets verksamhetsplan bygger vidare på målen från tidigare år med förhoppningen att vi ska kunna börja arbeta och agera mer normalt. Att bygga en framgångsrik friidrott kräver uthållighet. Vi har inte tagit oss igenom pandemin ännu men vi kan se ljuset i tunneln.

 

Övergripande mål

Under 2021-2022 har Huddinge AIS fastslagit följande övergripande mål:

Vid årsmötet för två år sedan beslutades att ha ett aktivt arbete för att öka medlemsantalet. Detta har skett genom ett kontinuerligt rekryteringsarbete riktat mot de yngre åldersgrupperna men också mot barn och ungdomar som, av olika anledningar, slutar med andra aktiviteter. Detta arbete började ge frukt under senare delen av 2019. En rolig start på denna utveckling som tyvärr under 2020 stannat av till följd av pandemin.

För 2021 är målet att vi vid utgången av 2021 ska ha minst 650 aktiva medlemmar, vilket är en ökning med 50 aktiva medlemmar sen årsskiftet 2020/2021. HAIS ska lägga ett särskilt fokus på att öka mångfalden i våra träningsgrupper och rekrytera aktiva från alla områden i kommunen. Under 2021 utökas friidrottsskolan att också arrangeras i Vårby.

HAIS ska skapa förutsättningar för att inom några få år förbättra våra idrottsliga resultat i betydande omfattning. Genom ökad bredd är vår målsättning att säkerställa också fler aktiva juniorer, seniorer och elitaktiva.

Vi ska konkretisera och förtydliga de mål som HAIS satt upp och som bland annat framgår av denna verksamhetsplan. Årligen ska verksamheten utvärderas genom att följa upp om de uppställda målen uppfyllts och se vilka förbättringar som kan göras till nästa säsong. Huruvida målen nåtts eller ej ska redovisas i verksamhetsberättelsen årligen.

HAIS ska fortsätta det goda samarbetet med Huddinge kommun och HUGE när det gäller exempelvis arrangemang, rekrytering av unga aktiva från alla områden i kommunen, friidrottsskolan, friidrottsgymnasiet och den viktiga anläggningsfrågan. Under 2021 är målsättningen att stärka vår närvaro i både Flemingsberg och Vårby i nära samverkan med kommunkoncernen.

HAIS tränarorganisation är en av de viktigaste pusselbitarna för oss. Utan våra tränare så fungerar inte klubben. Därför togs under hösten 2020 en handlingsplan fram för vad våra tränare kan förvänta sig bland annat i form av olika steg i tränarutbildningen från de som börjar med våra allra yngsta till de som tränar vår elit. Syftet är att utbilda nya duktiga tränare och att befintliga tränare – från barn- och ungdomstränare till elittränare – så att de ska utvecklas i den takt de önskar och HAIS verksamhet behöver. Hit hör också att det ska finnas en tydlig struktur i hur övergång från bredd till elit ska fungera. En sådan plan togs fram under hösten 2020. Detta är två steg i att förbättra vår tränarorganisation. Men vi bedömer att fler steg behöver tas för att ytterligare stärka denna organisation och våra möjligheter att utveckla våra ungdomar till friidrottare av hög klass.

HAIS ska också aktivt genomföra aktiviteter för att stärka klubbkänslan som till exempel genomförande av egna tävlingar och deltagande i externa tävlingar i den mån det är möjligt under den pågående pandemin.

HAIS ska tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt i syfte att vår verksamhet långsiktigt kan fullgöras enligt medlemmarnas förväntningar och att de mål som satts upp i denna verksamhetsplan kan fullföljas. Ledningen och styrelsen ska också tillsammans se till att det finns en välplanerad budget och tillse att verksamheten inte bedrivs med förlust.

HAIS ska verka för en mer jämställd tränarstab på seniorsidan.

 

Träning och tränare

Allmänt

HAIS erbjuder kvalitativ träning på alla nivåer: från barn till ungdom, elit och veteran. Vår ambition är att få så många som möjligt att vilja fortsätta med friidrott så länge som möjligt, helst hela livet på sina egna premisser. HAIS har samlat sin verksamhet i olika erbjudanden som riktas mot olika målgrupper.

HAIS ska ha träningsgrupper för alla åldrar från 7 år via senior till veteran. Alla aktiva ska vara hemmahörande i en träningsgrupp. Detta för att säkra föreningens ”själ” samt att alla aktiva känner sig omhändertagna. Vid ingången av 2021 består HAIS av cirka 600 aktiva, varav drygt 500 tillhör någon barn- och ungdomsgrupp.

Friidrottsträning i åldersgrupperna 7-9 år (lekstadiet) är inriktad på att vara lekfull och friidrottsinspirerad. Den innehåller ett brett spektrum av idrott, lek och spel. HAIS bedriver ingen tävlingsinriktad verksamhet i lekstadiet, och har därför tävlingar för de yngsta enbart på våra egna arrangemang. Intag till dessa barngrupper sker i augusti respektive januari varje år varvid barnen och föräldrarna erhåller ett välkomstpaket.

Tränarna i de nystartade grupperna är oftast engagerade föräldrar, ibland med egen friidrottsbakgrund och ibland utan sådan. Det är väsentligt att de som tränare för barnen får en bra start. Därför ska minst två tränare per grupp (ofta engagerande föräldrar), när gruppen är nystartad, erbjudas en tränarutbildning för att på bästa sätt kunna leda barnen i sin träning.

Friidrottsträning i åldersgrupperna 10-12 år (grundstadiet) är inriktad på att man ska få prova på de flesta grenarna och lära sig att vi tränar för att tävla. Tävlandet ökar och vi tävlar även på andra föreningars arrangemang.

Fortsatt träning i åldersgrupperna 12-14 år (uppbyggnadsstadiet) är inriktad på uppbyggnad, med en större andel fysisk träning för att bygga upp kroppen för den mer tuffa träningen som ungdom och junior. Tävlandet ökar än mer och vi åker även på tävlingsresor. Det ska finnas en plan för en smidig övergång från ungdom till junior.

HAIS ska också påbörja ett analysarbete för att trygga återväxten av unga aktiva från alla delar av kommunen. Eftersom Huddinge kommunen har en hög inflyttning och vår verksamhetsidé bygger på ett ökat antal unga aktiva från alla delar av kommunen, behöver vi intensifiera det arbetet.

Det är viktigt att få föreningens tränare och träningsgrupper att samverka i ett tidigt stadie för öka HAIS samhörighet, trygga den idrottsliga utvecklingen samt förebygga risk för klubbar i klubben mentalitet. Det kan exempelvis ske genom att delta på olika lagtävlingar tillsammans och att genomföra idrottskonferenser för tränare och lagledare för att tillsammans diskutera träningar, upplägg, information, tävlingar m.m. Det kan också ske genom att inrätta ett ungdomsutskott i syfta att möjliggöra för lagledarna att jobba fram gemensamma riktlinjer för de yngre grupperna.

HAIS tränare en mycket viktig tillgång för föreningen. HAIS ska därför ha en dokumenterad tränarorganisation. Varje träningsgrupp består av ett ledarteam. Varje team består av ungefär fyra personer vars huvudansvar är att leda träningen. Ledarteamen kan bestå av 1 – 2 huvudtränare samt 2 – 3 hjälptränare. Det ska finnas en sammanställning över samtliga träningsgrupper i HAIS, inkluderande aktiva och tränare. Det ska även finnas tydliga riktlinjer för hur träningsverksamheten ska bedrivas i HAIS och där ska både HAIS och tränarnas förväntningar på varandra framgå. Samtliga huvudtränare till aktiva äldre än 10 år ska ha en dokumenterad utvecklingsplan för sin tränarkarriär vilket innebär att det ska finnas en sammanställning över tränare med deras utbildningsstatus och planerad vidareutbildning.

Idrottsliga mål

Vi ska under året rikta ett större fokus mot våra idrottsliga mål, en sak som fått stå tillbaka på grund av pandemin. I det läge där vi befinner oss i så är det viktigt att tänka och satsa framåt. Det skapar energi i vår verksamhet och vi tror att det på sikt kommer förbättra våra idrottsliga resultat. Vi ska lägga fokus och resurser på vår idrottsliga organisation (tränare, aktiva med mera) och vi ska under året förtydliga våra idrottsliga målsättningar. Så följande mål kommer bara att gälla till dess vi hunnit arbeta igenom ovan nämnda och förstås kommit ur pandemin.

Och tyvärr kommer troligen två till tre av årets kvartal att präglas av pandemin vilket mycket kommer att fortsätta att begränsa våra möjligheter att tävla, hålla egna arrangemang med mera. Så hur mycket av nedanstående som kommer att vara möjligt återstår att se. Men vi måste pandemin till trots blicka framåt och hoppas att vaccineringen ska vara klar så snabbt som möjligt.

Den yngre barn- och ungdomsverksamheten

I syfte att avdramatisera tävlingsformen är målet att minst 50 procent av de aktiva i åldersgrupperna 7-9 år ska tävla minst 3 ggr årligen, att minst 50 procent av de aktiva i åldersgrupperna 10-12 år ska tävla minst 4 ggr årligen, och att minst 50 procent av de aktiva i åldersgrupperna 13-16 år ska tävla minst 5 ggr årligen.

Idrottsliga resultat ungdomar

Av de HAIS ungdomar som deltar i ungdoms SM ska minst 50 procent placeringsmässigt överträffa sin officiella ranking.

Idrottsliga resultat, juniorer

Av de HAIS juniorer som deltar i JSM-tävlingar ska minst 50 procent placeringsmässigt överträffa sin officiella ranking.

Idrottsliga resultat, seniorer

HAIS ska under 2021 ligga på topp 20 på SFIF:s ranking efter SM poäng och lägga grunden för en betydligt bättre placering under de närmaste åren. HAIS ska under 2021 hålla sig kvar i lag-SM i både herr- och damklassen. HAIS ska vidare delta i stafett-SM.

Veteraner

HAIS ska stimulera till ett livslångt friidrottande. Hais ser därför positivt på veteranfriidrotten och ska under året 2021 öka antalet veteranaktiva i klubben.

Övrigt

HAIS ska, i enlighet med HAIS röda tråd för lagtävlingar, vara representerade i lagtävlingar för barn- och ungdomar såsom Triangelkampen för barn i 9-11 årsgrupperna, Stockholmskampen för 12-13 årsgrupperna, Kraftmätningen för 14-15 årsgrupperna och Lag-USM för 16-17 åringar. Den röda tråden inbegriper också lagtävlingar för äldre såsom stafett och lagtävlingar.

Styrelsens beslutar och klubbchef delger aktiva och tränare normgränser till mästerskap, både individuellt och lag, samt beslutar om deltagande ca 2 veckor innan mästerskapet. Klubbchef säkerställer att samtliga tränare med ungdomar från 14 år och uppåt blir informerade om doping och om föreningens antidopingplan samt att det är tränarnas ansvar att informera sina aktiva.

Arrangemang

HAIS har en mångårig tradition med att genomföra många och stora arrangemang på ett professionellt sätt. Under 2020 eller nu i början av 2021 har det inte varit möjligt att genomföra stora arrangemang med anledning av den pågående Corona-pandemin. Vi har och kommer dock att arrangera så många mindre tävlingar som möjligt men i dessa självfallet följa de riktlinjer som folkhälsomyndigheten och friidrottsförbundet ålägger oss så att vi inte riskerar smittspridning.

I ett längre tidsperspektiv, när pandemin är slut, är fortfarande vårt mål att HAIS ska genomföra ett stort mästerskap per år (SM och uppåt, inomhus eller utomhus) samt att vidareutveckla och modernisera de egna tävlingarna/arrangemangen. 2022 kommer vi att stå som arrangör för Lag- UngdomsSM.

Styrelsen har det strategiska ansvaret för våra arrangemang. Det är viktigt att bevara och förbättra HAIS position som en av de ledande arrangörsklubbarna i Sverige. HAIS har därför en arrangörskommitté som verkar över hela året och som har ett genomförandeansvar för HAIS arrangemang samt komma med förslag på nya arrangemang, koncept eller aktiviteter i god tid för att söka tävlingssanktion men även innan budget sätts för nästkommande år.

Arrangörskommittén ska vidare ta fram en handlingsplan för att öka såväl deltagandet som intäkterna för våra arrangemang. Vidare ska kommittén ta fram en projektmanual för alla arrangemang. Kommittén ska också ta fram funktionärsmanualer för våra arrangemang. I arrangörskommitténs uppgifter ingår även att arbeta för att säkerställa/definiera projektledare för respektive större arrangemang samt arbeta aktivt med dessa projektledare för att utöka kringaktiviteterna kring våra arrangemang.

I HAIS är det viktigt med ett medlemsengagemang varför alla aktiva medlemmar eller föräldrar i föreningen ska ställa upp som funktionär på HAIS arrangemang tre gånger per år.

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation och sociala medier

Styrelsen har det strategiska ansvaret för HAIS kommunikation och marknadsföring. HAIS styrelse ska inrätta en marknadskommitté som bland annat ansvarar för HAIS kommunikation med medlemmarna samt HAIS sponsorverksamhet.

I all kommunikation på HAIS hemsida, i sociala medier och utskick till medlemmar och andra intressenter ska vi ha i åtanke att det är HAIS som är avsändaren. Hemsidan och sociala medier är våra huvudsakliga kommunikationskanaler till medlemmarna och allmänheten och den informationsplats man i första hand vänder sig till för att skaffa information. Hemsidan ska därför hållas levande och uppdaterad och det ska vara lätt att hitta aktuell och relevant information. Centralt på hemsidan publicerar vi nyheter, resultat, bilder och information om vad som är på gång. Resultat och statistik uppdaterar vi kontinuerligt. Våra samarbetspartners (sponsorer) och varumärken ska vara väl synliga och all information om dem vi eventuellt publicerar där ska vara lättillgänglig.

Vi ska hålla klubbens Facebook- och instagramflöden aktuella och uppdaterade genom att kontinuerligt posta inspirerande och intressanta inlägg och bilder. Innehållet ska vara variationsrikt och hålla en bra bredd. Vissa av inläggen publicerar vi även på hemsidan i form av artiklar på förstasidan.

Samarbetspartners

HAIS har idag ett flertal samarbetspartners av olika storlek. HAIS ska sträva efter att bibehålla och utveckla samarbetet med våra befintliga samarbetspartners. Konkurrensen om samarbetspartners bland aktiva elitidrottare och idrottsföreningar är hård. Det är därför viktigt att vi vårdar relationerna och samarbetet med våra samarbetspartners. Att ”få ut lite mer” av en befintlig samarbetspartner kräver vanligtvis en mindre arbetsinsats än att etablera nya kontakter och få nya avtal om samarbeten till stånd. Vi ska därför vara kreativa och kontinuerligt diskutera nya förslag på samarbetsaktiviteter.

Verksamhetsplan 2021